Čtěte, jak nakládáme s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo údaje sbírá

Vaše osobní údaje sbírá:

Podnikatel Ing Soňa Kaloušková má zájem maximálně respektovat Vaše soukromí. Z tohoto důvodu předkládá následující odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy. Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Do působnosti GDPR spadá veškeré zpracování osobních údajů fyzických osob na území EU/EHP, a to bez ohledu na formu, účel, cíl, právní titul, formu zpracování anebo postavení osoby, která za zpracování osobních údajů odpovídá.

 • Ing. Soňa Kaloušková
 • IČO: 45946540
 • Adresa: Skřivany, Sloupenská 82, PSČ 50352
 • Kontaktní e-mail: ashaadox@ashaadox.cz

Jaké údaje sbíráme

Sbíráme následující osobní údaje:

 • Poptávkový formulář: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo.

Jak osobní údaje získáváme?

Zpracovává údaje, které získáme přímo vyplněním formulářů na webových stránkách odběratelem služby v souvislosti s požadovanými a poskytovanými službami pro účely uzavření smluv či vystavení daňových dokladů


Důvod a účel sběru údajů

Pro splnění povinností, které ukládají právní předpisy, za účelem uzavření smluv, za účelem poskytnutí plnění z uzavřených smluv, za účelem poskytnutí objednaných služeb, pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, pro přímý marketing vlastních služeb.

Osobní údaje tedy zpracováváme na základě tohoto právního základu:

 • pro splnění zákonných povinností
 • pro splnění smluvních povinností
 • pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů
 • pouze pokud je to nezbytné, tak na základě Vámi uděleného, kdykoli
 • odvolatelného souhlasu

Jak dlouho údaje uchováváme

V závislosti na účelu, tj. po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu popř. po dobu 8 let ode dne udělení informovaného, svobodného souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud tento nebyl před uplynutím uvedené lhůty odvolán nebo pokud souhlas nemusel být během uvedené lhůty obnoven z důvodu aktualizace (upřesnění) účelu, pro který byl dán.


Kdo osobní údaje zpracovává

Zpracovatelem těchto údajů je:

 • Ing. Soňa Kaloušková (IČO 45946540, se sídlem Skřivany, Sloupenská 82, PSČ 50352), který provozuje tento web.

Soubory cookie

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.


Na co máte právo

V souladu s platnou a účinnou legislativou máte např. právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, pokud ovšem není nutné je dále zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby, máte právo podat námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Máte právo odvolat souhlas k použití osobních údajů, pokud jste jej udělili, a to i bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu postačuje zaslat e-mail na adresu: ashaadox@ashaadox.cz


Kam se můžete obrátit

 • Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás.
 • Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 05.04.2024.